Oudercommissie

Een kinderdagverblijf (KDV) en ook de buitenschoolse opvang (BSO) vallen onder de Wet Kinderopvang. In deze wet staan verschillende eisen waaraan een kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang moeten voldoen. Eén van de verplichtingen (art. 58) is dat er een oudercommissie wordt ingesteld.
 
Kinderopvang Mathil stelt zich als doel om in een veilige en gezonde omgeving, kwalitatief goede kinderopvang te bieden voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Het belang van de kinderen staat centraal. Daarom is het ook belangrijk dat er een oudercommissie voor het KDV en de BSO bestaat die als doel heeft:
 
• de ouders te vertegenwoordigen
• de belangen van de kinderen en de ouders van het KDV en de BSO zo goed
   mogelijk te behartigen
• ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van
   hun kind(eren)
• te adviseren ten aanzien van de kwaliteit ( denk aan bijvoorbeeld: wijze van
   uitvoering kwaliteitsbeleid, veiligheid, gezondheid, ontwikkeling, klachtenregeling)
   etc.
   Kinderopvang Mathil zal wijzigingen op één van deze punten moeten voorleggen
   aan de oudercommissie.
 
Een oudercommissie kan een positieve bijdrage leveren aan de geboden kwaliteit, mits alle ouders hiervoor open staan.
 
In de overtuiging dat een oudercommissie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van kinderopvang wordt de ouders gevraagd in overweging te nemen actief deel te nemen aan de oudercommissie.
 
Mocht het u (als ouder) iets lijken om actief mee te denken in het beleid en bedrijfsvoering van Kinderopvang Mathil, stelt u zich dan nu kandidaat als lid van de oudercommissie. U kunt hiervoor contact opnemen met Janita de Haan.
  
Wilt u een mail sturen naar de oudercommissie dan kan dit naar:
 
KDV Rouveen      --> 
BSO Rouveen      -->
KDV/BSO Nieuwleusen -->