Veiligheid en Gezondheid

Algemeen 
 
Kinderdagopvang Mathil houdt zich aan de landelijke regels die zijn opgesteld om ziekte en ongevallen in het kinderdagverblijf of bij de buitenschoolse opvang te voorkomen. Er wordt jaarlijks een risico- inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Deze risico-inventarisatie beschrijft de risico's ten aanzien van veiligheid en gezondheid die de opvang van kinderen met zich meebrengt. Er is een plan van aanpak, waarin beschreven staat welke maatregelen worden genomen om de risico's te reduceren. 
  
Regelmatig wordt het dagverblijf geïnspecteerd door de GGD. De GGD toetst of het kinderdagverblijf voldoet aan alle eisen van de Wet Kinderopvang, waaronder de aspecten van veiligheid en gezondheid. 
  
Ongevallen
Indien zich een ongeval voordoet, wordt zo spoedig mogelijk contact met de ouders gezocht. In noodgevallen kan het voorkomen dat de leiding het kind onmiddellijk per ambulance naar een ziekenhuis laat vervoeren en u pas daarna waarschuwt. 
 
Van een ongeval wordt uiterlijk binnen een dag een ongevallenregistratie gemaakt. Deze registratie wordt met de ouders besproken. 
 
Hygiëne
Hygiëne is belangrijk om verspreiding van ziekten te voorkomen. De pedagogisch medewerkers nemen de nodige maatregelen in acht, zoals zorgen voor schoon linnengoed, persoonlijke hygiëne, hygiënische leefomgeving, etc.